Privacystatement

Johan Hoevers, Rob van Wetten, Nancy Dussel, werkend onder de naam van Psychologen Praktijk Hoevers & Dussel.

 

Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel ten gevestigd te Leek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummers : 01156519, 54020956 en 01164116 hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe  Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie  Johan Hoevers,  Rob van Wetten en Nancy Dussel hierna te noemen Psychologen praktijk Hoevers & Dussel persoonsgegevens verwerken :

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Hoevers & Dussel
 3. bezoekers van de website van Psychologenpraktijk Hoevers & Dussel : www.hoevers-dussel.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van de psychologen van Psychologenpraktijk Hoevers & Dussel
 5. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Hoevers & Dussel contact opnemen of van wie de psychologen werkend onder de naam Psychologenpraktijk Hoevers &Dussel persoonsgegevens verwerken met uitzondering van haar medewerkers

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

 

 1. Doeleinden verwerking

Johan Hoevers, Rob van Wette en Nancy Dussel verwerken  persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
 3. Rechtsgrond

Johan Hoevers,  Rob van Wette en Nancy  Dussel verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van  bovengenoemden persoonsgegevens verwerken. Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bovengenoemden delen  geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Johan Hoevers, Rob van Wetten, Nancy Dussel en Gea van Driesten geven  in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen  Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy  Dussel bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel hanteren  in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel kunnen  dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van www.hoevers-dussel.nlgepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht  Johan Hoevers , Rob van Wetten en Nancy Dussel te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel door een e-mailbericht te sturen naar info@hoevers-dussel.nl

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop  Johan Hoevers, Rob van Wetten en Nancy Dussel persoonsgegevens verwerken kunt u contact opnemen met  bovengenoemden door een e-mailbericht te sturen naar info@hoevers-dussel.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Reacties zijn gesloten.